Disclaimer

De gegevens op deze website worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel de Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de website verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden verleend of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. 

Beperking aansprakelijkheid

De gegevens op deze website kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze website, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. De ROM is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken. 

Links
Deze internetsite kan links bevatten naar andere websites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van de ROM. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door de ROM. De ROM is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van websites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze website is opgenomen.

Reikwijdte
Het is gebruikers toegestaan de informatie en gegevens van deze website met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiëren, uit te printen of op te slaan. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van de ROM te gebruiken voor doeleinden waarvoor het ongepast is, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin men doet voorkomen dat het door de ROM is geautoriseerd.

Ander gebruik
Elk ander gebruik van deze website zoals commercieel gebruik, reproductie van multimedia-informatie (geluid, beelden, software) op deze site of het gebruiken van (een deel van) deze website van de ROM op een andere website, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ROM.