Moba

Moba is onderdeel van de Moba Group en wereldwijd toonaangevend fabrikant van machines voor het sorteren, verpakken en verwerken van eieren. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Barneveld.

Moba is deelnemer aan het project Duurzaam meedoen, omdat…

wij ons bewust zijn van het belang om alle medewerkers van Moba fit en in conditie te houden tot de pensioengerechtigde leeftijd. Met fit wordt niet alleen bedoeld fysiek en mentaal fit, er wordt ook gekeken naar de ‘fit’ tussen medewerker en functie.

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid biedt kansen om talent voor Moba te behouden en medewerkers met de juiste competenties, gezond, gemotiveerd en wendbaar aan het werk te krijgen en te houden.

Knelpunten n.a.v. analyse
In de analyse van de huidige en gewenste situatie  zijn er enkele knelpunten geïdentificeerd. Wij hebben gekozen om het niet-structureel houden van functioneringsgesprekken aan te pakken. Er is onvoldoende zicht op de behoefte van de medewerker, waardoor er een risico bestaat op ‘tempoval’, ‘innovatiegat’ en saaiheid. Deze onderwerpen komen uit de analyse naar voren als aandachtspunten binnen Moba. Tempoval betekent dat een medewerker het werktempo niet meer aankan. Innovatiegat betekent dat een medewerker de ontwikkelingen in het vakgebied onvoldoende heeft bijgehouden, waardoor de stap naar vernieuwing te groot is om te overbruggen. Saaiheid betekent dat de competenties van medewerkers onvoldoende worden benut.

Actieplan maatregelen
We hebben verschillende acties ingezet om weer meer inzicht te krijgen in de behoefte van de medewerker:

Behaalde resultaten
De meeste van deze maatregelen zijn uitgerold binnen de organisatie en er zijn al mooie resultaten behaald. In 2013 heeft ruim 47% van de leidinggevenden functioneringsgesprekken gevoerd. In de eerste 5 maanden van 2014 zijn nog eens 33% van de gesprekken gevoerd.  De ‘leidraad functioneringsgesprekken’ is aangepast met aspecten voor duurzame inzetbaarheid. In de functioneringsgesprekken wordt specifiek aandacht geschonken aan de inzetbaarheid van de medewerker en de acties die daarvoor nodig zijn.

Er hebben ongeveer 200 medewerkers een PMO ondergaan. Het PMO bestaat uit een vragenlijst waarin vragen zijn opgenomen over hoe de werknemer zijn gezondheid, de werksituatie en de privésituatie beleeft. Daarnaast vindt er een meting plaats van een aantal parameters als BMI, bloeddruk, cholesterol en glucose. Dit wordt aangevuld met een aantal BRAVO vragen (bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning). De groepsrapportage wordt opgesteld om een analyse op metaniveau te hebben en daarop actie te kunnen ondernemen. Het  blijkt dat een PMO voorziet in een behoefte bij de medewerkers. 

Er is een start gemaakt met de invoering van competentiemanagement. De uitrol in de organisatie loopt na 5 maanden geheel op schema. De verwachting is dat we dit traject in 2014 afronden conform planning.

Duurzaam meedoen wordt steeds meer onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. Zowel medewerkers als management zijn zich bewust van het belang van fitheid van lichaam en geest en fitheid in de functie als het gaat om kennis en vaardigheden.